Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић, проф. др Милан Судар

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне знања о фосилним записима мезозоика са простора Србије; условима њиховог живота и паелоеколошким особинама средине у којој су живели.

Исход предмета: Студент стиче знања о мезозојским фосилним организмима, њиховом начину живота, развоју, као и о особинама средине коју су настањивали.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Палеоекологија мезозојских биота. Палеобиогеографија мезозојских биота. Развој биота на карбонатним платформама током мезозоика. Стратиграфско рашчлањавање мезозојских наслага карбонатних платформи Тетиског подручја. Стратиграфска корелација мезозојских наслага Динарида. Утицај палеоеколошких фактора на распростирање значајних фосилних група мезозоика Србије.

Практична настава
Кабинетски рад на конкретној фосилној збирци.

Литература:

  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Проучавање одговарајуће литературe и дискусија.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -