Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Микрофауна у седиментологији и биостратиграфији

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Микрофауна у седиментологији и биостратиграфији

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне неопходна знања о биогеографској дистрибуцији, као и биостратиграфском интервалу микрофауне која представља важан део морског екосистема и придоноси стварању како модерних, тако и седимената у прошлости.

Исход предмета: По завршетку курса студент је способан да самостално интерпретира биолошке разноликости микрофауне, утврђује узроке промена састава заједница, односе исте према пратећој фосилној заједници, као и да доноси закључке о употреби одређене микрофауне у седиментолошким, палеоеколошким и биостратиграфским истраживањима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Важност организама у таложењу и дијагенези седимената. Процеси стварања карбонатних скелета и њихово учешће у карбонатним седиментима. Осврт на морфологију њихових скелета и биостратиграфски значајне врсте. Процеси стварања силицијских скелета и њихов биостратиграфски значај за дубоководне седименте. Микрофауна шелфа, континенталне падине и абисала. Анализа микрофацијеса. Улога микроорганизама у геохемијским реакцијским механизмима.

Практична настава
Кабинетски рад на конкретној збирци микрофауне

Литература:

  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад на конкретној фосилној збирци и препознавање микрофауне у препаратима. Могућности препознавања микрофауне на терену. Проучавање одговарајуће литературе. Дискусија о могућим биостратиграфским закључцима и закључцима везаним за средину стварања фосилоносних седимената.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -